โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน


1. ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
             1.1 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว                        จำนวน 1 อัตรา
             1.2 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                          จำนวน 1 อัตรา
             1.3 นายช่างโยธาชำนาญงาน                                 จำนวน 1 อัตรา 
 
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย           
             2.1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                  จำนวน 1 อัตรา
               2.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย                           จำนวน 1 อัตรา  
 
3. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย           
              3.1 พนักงานขับระยนต์ราชการ                               จำนวน 2 อัตรา
               3.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย                           จำนวน 1 อัตรา