วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และปลอดภัย"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การตลาด การบริการจัดการ
ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรและสถาบันเกษตร
2. ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้