ผู้ตรวจการสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสหกรณ์อาวุโส

โทร 088-8871554

 

 

ผู้ตรวจการสหกรณ์นิคมเกษตรกรก้าวหน้าพร้าว จำกัด

นางสาวนิตยา ไชยเทศน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

โทร 080-4964027