ผู้สอบบัญชีสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

นางผ่องภัณณ์ บุญบันดาร

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

โทร 095-4509590

 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์นิคมเกษตรกรก้าวหน้าพร้าว จำกัด

นางบุญญาพร เมฆพัฒน์

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

โทร -