พื้นที่จัดสรรในเขตนิคมสหกรณ์พร้าวทั้งสิ้น  67,082 ไร่

 

ออก หนังสืออนุญาติให้ทำประโยชน์ (กสน.3) ทั้งสิ้น 40,837 ไร่