พื้นที่จัดสรรในเขตนิคมสหกรณ์พร้าวทั้งสิ้น  67,082 ไร่

 

ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ทั้งสิ้น 39,530 ไร่