นายพงษ์พันธ์  เอกอัตชัย

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง

โทร 081 7775536