อัตรากำลังของนิคมสหกรณ์พระร่วง ประกอบด้วย

                                                   -  ข้าราชการ        จำนวน 2 คน

                                                   -  ลูกจ้างประจำ     จำนวน 6 คน