นิคมสหกรณ์พระร่วง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และนโยบายให้ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฏรด้วยวิธีการสหกรณ์คือ

1. จัดที่ดินพื้นที่โครงการตามพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ

2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

3.1 งานจัดที่ดิน

         -  พื้นที่โครงการเดิมมี 55,000 ไร่ จากการสำรวจวงรอบกันเขตในปีงบประมาณ 2534 พื้นที่โครงการเพิ่มเป็น 62,971 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 5,000 ไร่ ถนนและที่สาธารณประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้กับสมาชิกเข้าครอบครองทำประโยชน์แล้วประมาณ  55,000 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกแล้ว จำนวน 2,698 ครอบครัว ๆ ละ ประมาณ 20 ไร่

         -  ดำเนินการตรวจสอบออกเอกสารรับรองสิทธิ์ในที่ดินของสหกรณ์

3.2 งานส่งเสริมสหกรณ์

3.3 งานส่งเสริมอาชีพ