ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก

e phumsit

ชื่อ : นายภูมสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์ 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก
โทร : 044-780129
มือถือ : 09-0262-5205