นิคมสหกรณ์สตึก

22 หมู่ 7 บ้านหนองการะโก ตำบล แคนดง แำเภอ แคนดง จังหวัด บุรีรัมย์ 31150

โทร .044 780 129