"วิสัยทัศน์" 

           “เป็นหน่วยจัดที่ดินให้เกษตรสมาชิกตามกฎหมาย  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธรการสหกรณ์ และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่สมาชิกสหกรณ์"

 

"พันธกิจ" 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายจัดที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมอาชีพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์
4. ปฎิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

 

"เป้าหมาย" 

1. เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดที่ดินแก่เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/เกษตรกรทั่วไป
2. เผยแพร่ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการณ์ และวิธีการสหกรร์แก่เกาตรกรสมาชิกนิคม/สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ