วันที่25ตุลาคม2560 ข้าราชการและลูกจ้างนิคมสหกรณ์สตึก นำโดยนางวัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ ผู้อำนวยการนิคมฯ ได้ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาทุกคน ทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ พัฒนาบริเวณสำนักงานด้วยจิตอาสาซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ให้เป็นแหล่งน่าอยู่เรียนรู้กับเกษตรกรด้านเศรฐกิจพอเพียงด้วย