นายสุระชัย ปะรุนรัมย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่สมาชิก ตามโครงการzoning by ari map ของสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด ปัจจุบันเลี้ยงแม่ไก่ จำนวน 400 ตัว เพาะลูกสัปดาห์ละ 250 ตัว หากมีเกษตรกรสนใจเลี้ยงไก่เนื้อ สามารถสั่งจองลูกไก่ได้