วันที่ 10 พย.60 นายสุระชัย  ปะรุนรัมย์  จพส.อาวุโส  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง และสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น