ขั้นตอนการขอ กสน.3

  1.   ที่ดินที่ได้รับการสำรวจรังวัดและมีแผนที่แล้ว  หากยังไม่ได้สำรวจรังวัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอสำรวจรังวัด
  2.  สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ท่าฉาง

     หลักฐานการสมัคร

          -  สำเนาทะเบียนบ้าน                  1 ฉบับ

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ

          -  หนังสือรับรองนายอำเภอ

          -  หนังสือรับรองกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

          -  ยื่นใบสมัครที่นิคมสหกรณ์ท่าฉาง ด้วยตนเอง

       หมายเหตุ    ***   หลักฐานสำเนาทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง

  1.  สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมวิภาวดี  จำกัด

     หลักฐานการสมัคร

      -  สำเนาทะเบียนบ้าน                                     1 ฉบับ

      -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                      1 ฉบับ

      -  รูปถ่ายขนาด     1 นิ้ว                    จำนวน    3  รูป

      -  จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นประมาณ150 บาท

     -   ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์นิคมวิภาวดี  จำกัด

     หมายเหตุ    ***   หลักฐานสำเนาทุกฉบับบต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

4.เมื่อผ่านขั้นตอน ข้อ 1-3 ให้มายื่นคำขอออก กสน.3 ที่นิคมสหกรณ์ท่าฉาง

      หลักฐานการขอ กสน.3

      - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

      -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ