ขั้นตอนการขอ กสน.5

1.ออก กสน.3 แล้ว

2.เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ครบ 5 ปี

3.ทำประโยชน์ในที่ดินเต็มพื้นที่แล้ว

4.ชำระค่าช่วยทุนรัฐบาล ไร่ละ 50 บาท

5.ชำระค่าหุ้นตามส่วนแห่งที่ดิน ไร่ละ 50 บาท

6.อพยพบ้านเรือนหรือย้ายสำเนาทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทำกิน

7.เมื่อปฏิบัติตามข้อ 1-6 แล้ว ให้มายื่นคำขอออก กสน.5 ที่สำนักงานนิคมสหกรณ์ท่าฉาง  โดยใช้หลักฐานดังนี้

      -   สำเนาทะเบียน  จำนวน 2 ใบ

      -  สำบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  2ใบ

      -  สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าหุ้นและค่าช่วยทุนรัฐบาล