โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกร

 

           กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรโดยพิจารณาศักยภาพของการดำเนินงานของตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรถาวร  แต่สภาพการดำเนินงานในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและผู็ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านอาคารสถานที่  ระบบบริหารจัดการตลาด  และความต่อเนื่องและความหลากหลายของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เข้าสู่ตลาด  กองพัฒนาสากลภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดเกษตรกรระบบชุมชนเป็นตลาดสิค้าเกษตรถาวร  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

      - เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

      - สร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวน นำผักและผลไม้ของตนเองมาจำหน่าย

      -  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นให้มีโอกาสซื้อสินค้าที่จำเป็นราคายุติธรรม 

      - เพื่อเพิ่มบทบาทของสหกรณ์ในการเป็นที่พึ่งของชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปที่มีต่อระบบสหกรณ์

 

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามโครงการ

                   นิคมสหกรณ์ท่่าฉาง อ.วิภาวดี  ได้พิจารณาคัดเลือกนิคมสหกรณ์วิภาวดี  จำกัด ที่มีความพร้อมในการจัดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรกร

         กิจกรรมที่1  กลุ่มสมาชิกเกษตรกรนิคมสหกรณ์วิภาวดี จำกัด เดินทางศึกษาดูงานในการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์

                            ณ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน  อ.ละแม จังหวัดชุมพร

 

            คุณจินตนา ไพบูลย์  ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการพลิกดินให้เป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสาน

                                                                                (เยี่ยมชมแปลงเกษตร แบบ วิถีจินตนา)

       กิจกรรมที่ 2  ศึกษาวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากฉี่ไส้เดือน

 

 

       กิจกรรมที่3   ศึกษาวิธีการบริหารจัดการระบบตลาด ณ ตลาดใต้เคี่ยม จ.ชุมพร

 

 

    กิจกรรมที่ 4 เปิดตลาดเกษตรกร อ.วิภาวดี ณ สหกรณ์นิคมวิภาวดี จำกัด