โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์

                               

                กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมตัวกันผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย รวมไปถึงการพัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตให้เป็นไปอย่างมีระบบเพื่อพัฒนามาตรฐานผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกและชุมชน

                ดังนั้นนิคมสหกรณ์ท่าฉาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เห็นว่าเพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง การสร้างกระบวนการการผลิตให้เป็นการผลิตที่ดีและเหมาะสมได้มาตรฐานปลอดภัยจากสารเคมี มีความสำคัญอย่างยิ่ง

                   กลุ่มสมาชิกเลือก โคพื้นเมืองในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งนิคมสหกรณ์ท่าฉางได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มสมาชิกดังกล่าว ดังนี้

                กิจกรรมที่1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการตลาดธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านคุณจินดา  ปานนก (ปราชญ์เกษตรกรสาขาการเลี้ยงโค

                กิจกรรมที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื่อยข่ายเกษตรอินทรีย์  โดยได้รับเกียรติ จาก นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช บรรยายในเรื่องการ จัดการกลุ่มสมาชิกและตอบคำถามแก่สมาชิกในการแก้ปัญหาโรคในโค

 

          จากนั้นในวันเดียวกัน กลุ่มสมาชิกได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์โคขุนตำบลทุ่งปรัง  อ.สิชล ศึกษาวิธีการในการผลิตอาหารโคจากทางปาล์มน้ำมัน

                           

  (การผลิตอาหารโคจากทางปาล์มน้ำมัน  ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร)

 

 

        

                                                         
     

          และต่อมากลุ่มสมาชิกได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านห้วยทรายทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโค

          ต.ทุ่งใส   บรรยายโดย อาจารย์เริงชัย  วัฒนาศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน  ในหัวข้อ การบริหารจัดการฟาร์มและการให้อาหาร

 

 

          กิจกรรมที่ 3 เพื่อให้ความรู้การตรวจการรับรองแบบกลุ่ม (PGS) แก่ผู้ผลิตเกษตรอินทรียืในพื้นที่นิคมสหกรณ์  บรรยายให้ความรู้

         โดยดร.โอภาส  พิมพา  และสอนให้สมาชิกทดลองทำอาหารโคจากทางปาล์มน้ำมัน เป็นการผลิตอาหารแแบบอินทรีย์