โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังานปาล์มน้ำมัน

 

                       

       หลักการและเหตุผล

        ด้วยสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการปาล์มน้ำมันแปลงใหญ๋ของนิคมสหกรณ์ท่าฉาง เมื่อปี 2558

และได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 200 ราย เพื่อให้มีความรู้และ

การรับรองมาตรฐานRSPO โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็น 15 กลุ่ม เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน

       เป้าหมาย

สมาชิกสหกรณ์ผู็ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด และเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

จำนวนแปลง600 แปลง

 

     กิจกรรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

   สรุปกิจกรรมที่1 กิจกรรมลดต้นทุน      

                         ลดต้นทุนผลผลิตโดยปุ๋ยสั่งตัด      ปริมาณ 8658 กระสอบ

                         รวบรวมปาล์มทั้งปี4950 ตัน           เป็นจำนวนเงิน 25343908  บาท     ฉลี่ยคืนตันละ 17 บาท

                        ต้นกล้าปาล์มจำนวน 15000 ต้น      ลดต้นทุนต่ำกว่าท้องตลาด ต้นละ 30 บาท