ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของนิคม

 

วันสหกรณ์แห่งชาติ
          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แหงชาติ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 

 

นิคมสหกรณ์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร จัดฝึก

อมรมสามาชิกในโครงการ RSPO

Roundtable on Sustainable. Palm Oil”

( การผลิตปาล์มน้ำมัน. อย่างยั่งยืน )

 

 

 

 

 

 

โครงการเษตรแปลงใหญ่ในพื้นที

นิคมสหกรณ์ท่าแซะ

นิคมสหกรณ์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร จัดฝึก

อบรมสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

นางสวากิตติยาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์

เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนโรงการเศราฐกิจ

พอเพียงออกตรวจเยี่ยมสมาชิกในโครงการ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขต

นิคมสหกรณ์