ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของนิคม

 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขต

นิคมสหกรณ์

 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน (สสส.ดำเนินการ ปี 2551 – 2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 กิจกรรมที่ดำเนินการ

  1. แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  2. อบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งวิทยากรเครือข่าย
  3.  อบรมการสร้างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
  4.  สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5.  จัดประกวดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง