ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของนิคม

 

นางสวากิตติยาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์

เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนโรงการเศราฐกิจ

พอเพียงออกตรวจเยี่ยมสมาชิกในโครงการ