ทำเนียบบุคลากร
นิคมสหกรณ์ท่าแซะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
.............................

anantachai

นายอนันตชัย เกสะวัฒนะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ

Tel. 094-581-0330

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (สส.บ.)
สาขา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 


kraiwut62
นายไกรวุฒิ ฐิติเมฆินทร์
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทร 097 - 013 - 5239

                                                                                

                        นายนิพล เฉวงราษฎร์                                      นายสมควร ขาวชำนาญ                                   นายบุญเสริม กูลเกื้อ
                    ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส.๓         ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.๑   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.๑ 
                      โทร 093 - 576 - 3976                                   โทร  081 - 078 - 7999                                 โทร 087 - 893 - 1080

                                                                                                                     

                        นายไพศาล ทองรอด                                                                                                           นางจารุวรรณ กูลเกื้อ
     ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.๑                                                                           ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
                         โทร 083 - 389 -9790                                                                                                                 โทร 081 - 081 - 2750