วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

"นิคมสหกรณ์ท่าแซะ เป็นองค์การที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ให้มีความแข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสมาชิก"

พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการส่งเสริมงานสหกรณ์

2. ส่งเสริม เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการบริหารการจัดการที่ดี
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายสหกรณ์

เป้าหมาย
เป้าหมายของหน่วยงาน

1 . พัฒนาระบบการบริการการจัดการองค์กร

วัตถุประสงค์

1 . เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2 . เพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
3 . เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

2 . การบริการและการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1 . เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
2 . เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
3 . เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
4 . เพื่อให้บุคคลและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/ต่อกลุ่มเกษตรกร