ประวัติสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

             สหกรณ์ท่าแซะก่อตั้งเมื่อ 1ก.พ.2514 มีสมาชิกแรกตั้ง 439 ครอบครัว นำโดยนายวารี พรหมศิริ เป็นประธานรรมการคนแรกุนดำเนินงาน 1,9620 บาท ได้รวมตัวก่อตั้งด้วยความพยายามและความอุตสาหะ ของอุดมการณ์ หลักการวิธีการของสหกรณ์ในการช่วยเหลือมวนสมาชิกให้ได้รับความสุขและความมั่นคงในชีวิตเวลาพ้นผ่านไป 15 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างโอกาสเพิ่มในทางเศรษฐกิจ และชีวิตแก่สมาชิกด้วยแนวทางคิดบริการ ตามหลักการสหกรณ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อสู่การเป็นผู้นำ” เมื่อปี พ.ศ. 2529 สมาชิก”สหกรณ์นิคมท่าแซะ”นำโดย นายเหื้อง ทองรอด ประธานกรรมการฯ ในขณะนั้น ได้ชื้นชมแสดงความยินดี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรก

ที่อยู่สหกรณ์นิคมท่าแ ซะ จำกัด

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

การดำเนินธุระกิจของสหกรณ์

1 .ธุรกิจสินเชื่อ

2 .ธุรกิจเงินฝาก

3 .ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

4 .ธุรกิจจัดซื้อปาล์มน้ำมัน

5 .ธุรกิจรวบรวมผงผลิต

6 .ธรกิจฝ่ายวิขาการและส่งเสริมการเกษตร

7 .ธุรกิจการแปรรูปผลิตผลการเกษตร โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด