การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

พื้นที่จัดสรรโครงการทั้งหมด 60,908-0-00 ไร่

พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง 20% จำนวน 12,640-6-00 ไร่ จำแนกเป็น 3 แปลง มีผู้บุกรุกเข้าอยู่อาศัย ประมาณ 534 ราย

พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อกิจการของนิคม (สองข้างทาง) ก่อนรีเชฟแผนที่ปี พ.ศ. 2538 จำนวน 15,20 -0-00 ไร่

พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อกิจการของนิคม (สองข้างทาง) หลังจากรีเชฟแผนที่ปี พ.ศ. 2538 จำนวน 960 -0-00 ไร่

พื้นที่ได้ดำเนินการจัดสรรให้กับสมาชิก 50,734-2-86 ไร่

ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ให้กับสมาชิก จำนวน 1,431 ราย เนื้อที่ 50,374-2-86 ไร่

ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน ให้กับสมาชิก จำนวน 1,427 ราย เนื้อที่ 50,726-1-

ยกเลิกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 550 ราย เนื้อที่ 22,000-0-00 ไร่

ยกเลิกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 ราย เนื้อที่ 50-0-00 ไร่

จัดพื้นที่ออกนอกแนวเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2513 จำนวนเนื้อที่ 4,918-0-00 ไร่ จำนวนแปลง 131 แปลง 131 ราย

จัดพื้นที่ทับซ้อนกับสำนักงานปฎิรูปที่ดิน จำนวน 186 แปลง 186 ราย จำนวนเนื้อที่ 6,720-0-00 ไร่

จัดพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในเขตป่าไม้ถาวร จำนวน 6 แปลง 6 ราย จำนวนเนื้อที่ 240-0-00 ไร่