ประวัตินิคมสหกรณ์ท่าแซะ 

                เนื่องจากราษฏรในจังหวัดชุมพร และจังหวัดไกล้เคียงได้เรียนอดีตนายยกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ซึ่งได้มาตรวจราชการที่จังหวัดชุมพร ได้ทราบถึงปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ฐานะยากจนและขอให้ช่วยเหลือโดยจัดสรรที่ดินรกร้างว่างเปล่าในจังหวัดชุมพร เป็นรูปนิคมกสิกรรม ท่านอดีตนายยกรัฐมนตรี จอมพลสฤษทิ์ ธนรัชต์ได้รับเรื่องไปพิจารณาแล้วมีบัญชาให้กรมที่ดิน (เดิม) แก้ใขปัญหานี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจสภาพภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร และมีความเห็นว่า ท้องที่อำเภอท่าแซะ มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าสมบูรณ์ เหมาสมที่จะจัดเป็นนิคมสหกรณ์ได้ จึงได้มอบหมายให้นายประวัติ จากติวานิช พนักงานสหกรณ์ที่ดินเอกฝ่ายวิชาการ (ในขณนั้น) เป็นหัวหน้าโครงการควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจ วางแผนและปฎิบัติงานจัดนิคมโดยวิธีการสหกรณ์ต่อไป