การจัดนิคมสหกรณ์

          การจัดนิคมสหกรณ์เป็นการให้หน่วยงานของราชการมีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น และที่ดินนั้นเหมาะแก่ทางราชการที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพทางการเกษตร

ขั้นตอนการจัดตั้งนิคมสหกรณ์

1 .ออกพระกฤษฏีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์

2 .สำรวจและจัดทำแผนที่วงรอบ กำหนดแนวเขตที่ดินของนิคม

3 .สำรวจแบ่งแปลงที่ดิน

4 .รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์

5 .การจัดที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6 .การส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงดิน

7 .การจัดปัจจัยพื้นฐาน

8 .การส่งเสริมสหกรณ์

9 .ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3)

10 .ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5)

การจัดตั้งนิคมสหกรณ์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

          นิคมสหกรณ์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร จัดตั้งตามพระราชกฤษฏีกาให้จัดตั้งนิคมในท้องที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2513

ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ

          นิคมสหกรณ์ท่าแซะ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ลาดเท มีเนินดินและภูเขาระดับความสูงปานกลาง (135-200 เมตร จากระดับน้ำทะเล) เกิดขึ้นเป็นแห่งๆ ทางตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่ ลาดเทเล็กน้อยไปทางตอนใต้และทางทิศตะวันออก มีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ ตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้าม ตำบลรับร่อ ตำบลคุริง และ ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

อาณาเขตของนิคมสหกรณ์ท่าแซะ                                                                           

ทิศเหนือ         จดป่าโครงการปะทิว-ท่าแซะ ทางไปเหมืองเดวิด ตำบลหงส์เจริญ

ทิศไต้            จดคลองรับร่อ บ้านดินก้อง บ้านหนองบอน ตำบลท่าข้าม

ทิศตะวันออก   จดบ้านสามไกร ตำบลสลุย บ้านวังมะปราง ตำบลคุริง บ้านหนองปลา ตำบลท่าแซะ

ทิศตะวันตก     แนวเขตปฏิรูปที่ดิน