พิมพ์
ฮิต: 54

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นิคมสหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมกับนิติกร กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินกรณีพิพาท รายนายภักพล รบแคล้ว