พิมพ์
ฮิต: 46

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นิคมสหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด

อบรมสมาชิกสหกรณ์โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร  เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งสาธิตการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติกลับไปผสมปุ๋ยใช้เอง