พิมพ์
ฮิต: 35

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นิคมสหกรณืท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด

ครั้งที่ 45  ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 1,911 คน เข้าร่วมประชุมใหญ่ 1,006 คน ผลการดำเนินงานสหกรณ์มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,606,403.28 บาท