p33

 

manager3

นายสายันต์  สนใจ

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่ายาง

เบอร์โทรศัพท์ 089-4217716

 

 

manager5

นางสาวบังอร แดงฉ่ำ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 086-0750060

 

 

                         1212 crop                                            1281632 crop                     

    นางสาวกุหลาบ  พันธ์สุทธิ                                            นายรำพัน  สุคันธจันทร์  

พนักงานทำความสะอาด                                                พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

           1281633 crop                                         1666295 crop        

   นายไพรัช  มิ่งแม้น                                                        นายสุทัศน์  โอบอ้อม

  พนักงานรักษาความปลอดภัย                                    พนักงานรักษาความปลอดภัย