p33

นิคมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

                            ในการศึกษาวิเคราะห์ และงานแผนการจัดที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ นิคมสหกรณ์ดำเนินการออกหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ใที่ดิน การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ แก้ไขปัญหาในการบุกรุกที่ดินพิจารณาและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิคม