p33

วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 นิคมสหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับช่างรังวัดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ลงพื้นที่รังวัดที่ดินแปลงสมาชิก จำนวน 18 ราย 20 แปลง เนื้อที่ประมาณ 31-3-58 ไร่