p33

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นิคมสหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด

นำผักปลอดภัยวิถีอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ร่วมจัดร้านและจำหน่าย พร้อมทั้งสาธิตวิธีทำปุ๋ยสั่งตัด (ปุ๋ยผสมใช้เอง) เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมในงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และงานย้อนรอยชาวนาไทย ครั้งที่ 3 ณ แปลงนาหมู่ 4 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี