ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
นางอัญชลี สาระ ใบแทน กสน.5   
นายลพชัย ถนอมวงษ์ แก้ไขรูปแผนที่ กสน.5  
   การออก กสน.3 จำนวน 7 ราย 16 แปลง เนื้อที่ 221-0-93 ไร่  
 การออก กสน.5 จำนวน 8 ราย 10 แปลง เนื้อที่ 203-1-88 ไร่  
กรมฯ คืนเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตนิคมฯ 1 แห่ง ให้ใช้ระเบียบกรมฯ ใหม่  
นายธวัชชัย สุทธิบงกช ยกเลิก กสน.3 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่  
นายมานิตย์ ด้วยทิพย์ ยกเลิก กสน.3 เนื้อที่ 1-2-43 ไร่  
กรมฯ คืนเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตนิคมฯ 3 แห่ง ให้ใช้ระเบียบกรมฯใหม่   
กรมฯ คืนเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตนิคมฯ 4 แห่ง ให้ใช้ระเบียบกรมฯใหม่  
นายณรงค์ ทองปัญญางาม ยกเลิก กสน.3 เนื้อที่ 15-0-00 ไร่   
นางจิตติมา ชีแวง ใบแทน กสน.5 เนื้อที่ 17-0-00 ไร่  
นายสอน คำสวัสดิ์  ยกเลิก กสน.3 เนื้อที่ 8-1-57 ไร่  
นายจันทร์ ทองพูลศักดิ์ ใบแทน กสน.5 เนื้อที่ 14-0-00 ไร่  
การออก กสน.5 จำนวน 11 ราย 19 แปลง เนื้อที่ 1-0-06 ไร่  
การออก กสน.5 จำนวน 16 ราย 17 แปลง เนื้อที่ 178-0-07 ไร่  
การออก กสน.3 จำนวน 8 ราย 14 แปลง เนื้อที่ 29-3-05 ไร่  

นางพจนา สุนทรมิตรนางวณิชา แช่มสกุลนายเผด็จ ดอกจันทร์ทายาทเข้าแทน กสน.3

นายสมศักดิ์ บุญยัง ทายาทเข้าแทน กสน.5 

นายทองแดง คำสวัสดิ์ ทายาทเข้าแทน กสน.3   
นายนาม แก่นอ่ำ ทายาทเข้าแทน กสน.3   

 

 

   น.ส.พิภัทรา บุนนาค ยกเลิก กสน.3_50ไร่ ออกใหม่ 2 แปลง   
   นางนุ่มระดี แสงงาม ทายาทเข้าแทน กสน.3   
   ทายาทเข้าแทน นางสริญญา กอบกสิกรรม   
   กเลิก กสน.5 นางจรรยา เสตะพันธ์   
   ทายาทเข้าแทน 4 ราย นางทองสา นายธนกฤต นายสุขสันต์ นางเครือวัลย์   
   ใบแทน กสน.5 นายทองเพชร ไทรสังขเฉลากุล  
   ยกเลิก กสน.3_น.ส.น้ำฝน รัตนวงค์  
   ใบแทน กสน.5 นางสุรีย์ ถิ่นขจร   
   กรมฯ อนุมัติคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์   
   นางพเยาว์ บุญน้อย ทายาทเข้าแทน กสน.5   
   นายดำรง อาจหาญ แก้ไขเนื้อที่ กสน.5   
   นายประเสริฐ ขาวผ่องทายาทเข้าแทน กสน.3   
   การอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมฯของวัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ   
   การออก กสน.3 จำนวน 4 ราย 4 แปลง เนื้อที่ 136-1-47 ไร่ 
 
   การออก กสน.5 จำนวน 56 ราย 64 แปลงเนื้อที่ 704-0-67 ไร่   
   การออก กสน.5 จำนวน 7 ราย 13แปลงเนื้อที่ 204-0-74ไร่   
    การออก กสน.3 จำนวน 21 ราย25แปลงเนื้อที่ 369-1-30ไร่   
   ใบแทน กสน.5 นายศักดา สอนดี    
   ใบแทน กสน.5 นางจิดาภา เติมคุณานนท์    
   การออก กสน.5 จำนวน17ราย19แปลงเนื้อที่169-0-59ไร่   
   ประกาศกรมฯการยกเลิกสำเนาเอกสาร  
   ประกาศนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ เรื่องรับสมัครสมาชิกนิคมสหกรณ์ฯ  
   การออกกสน.5จำนวน66รายที่ดิน108แปลงเนื้อที่ 8-2-12ไร่(ตลาดอำเภอสังขละบุรี)  
   การออก กสน.3 จำนวน 12 ราย 20แปลง เนื้อที่ 1-0-24ไร่(ตลาดอำเภอสังขละบุรี)  
   หนังสือฯยกเลิก กสน.3 นายบันเทิง ไกรโชค   

 

next
prev
   ภาพข่าวกิจกรรม