ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด 

วันที่ 26 เมษายน 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดสนัดสหกรณ์ (Co-op Market) ของสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด 

วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดสนัดสหกรณ์ (Co-op Market) ของสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด

วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 1 - 3) 

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (Co-op Market) ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่ 10 มกราคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง ดำเนินการจัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นในชุมชน” โดยดำเนินการเสวนาร่วมกับสมาชิกสหกรณ์นิคม ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง