ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 1 - 3) 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตเข้าสู่การตรวจรับรองผลิตมาตรฐานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้มีช่องทางจำหน่ายได้หลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมก่อให้เกิดแนวความคิดสู่การปฏิบัติ เป้าหมาย สมาชิกสังกัดสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด