ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมี  ช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ให้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสังกัดสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด รวมจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย