ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด 

โดยได้ให้คำแนะนำในเรื่องการประมาณการรายได้รายจ่ายของสหกรณ์ การวางแผนในธุรกิจต่างๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ต่อไป