ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด 

โดยได้ร่วมพิจารณาการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชีต่อไป การส่งเสริมอาชีพสมาชิกเพื่อเพิ่มรายได้ และการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการจัดที่ดินในเขตนิคม ณ ห้องประชุมของสหกรณ์นิคมเนินมะปรางจำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก