วิสัยทัศน์


เป็นองค์การที่มุ่งส่งเสริม คุ้มครอง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก เพื่อสนับสนุนการเป็น เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน

 

พันธกิจ

 

 • สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
 • คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์
 • พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
 • ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาด และการแปรรูป

 

เป้าหมาย

 

 • เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
 • เพื่อพิทักษ์ รักษา สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 • เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 • เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้
 • เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง
 • เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการจัดการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามความต้องการของตลาด